Regulamin Szkoły Rodzenia HEBAMA

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia Hebama.pl – www.hebama.pl.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Organizator – Agencja Reklamy Wojciech Bednarczuk, 43-190 Mikołów, ul. Jasna 125. NIP 635 181 22 06;
  2. Prowadzące: wykwalifikowane położne, posiadające niezbędną wiedzę oraz umiejętności podparte wieloletnim doświadczeniem.
  3. Uczestnik – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia posiadająca pisemną zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach
  4. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

§ 2

Zapisy na zajęcia

 1. Zapisy na zajęcia przyjmowane są:
  1. telefonicznie pod nr 512 969 759
  2. za pomocą wiadomości email: info@hebama.pl
  3. za pomocą sklepu internetowego https://hebama.pl/sklep/
  4. za pomocą formularza kontaktowego https://hebama.pl/kontakt/
 2. Organizator w wiadomości zwrotnej udzieli wszelkich niezbędnych informacji odnoście organizacji kursu oraz wymaganych opłat
 3. Warunkiem uczestnictwa w ofercie kursów Szkoły Rodzenia Hebama jest uregulowanie opłaty za kurs zgodnie z naszym cennikiem dostępnym na naszej stronie internetowej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu. Nie uregulowanie opłaty za kurs w pełnej wysokości do rozpoczęcia kursu jest podstawą do wykreślenia przyszłej Mamy z listy kursantów.
 4. Kandydaci przyjmowani są do wypełnienia limitu miejsc. O kolejności przyjęć decyduje data wpływu opłaty na konto Organizatora. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, Organizator informuje Kandydatów o możliwości uruchomienia kolejnej grupy.
 5. Opłat za szkolenia należy dokonać w następującej formie:

a) przelewem na konto Organizatora: 68 1050 1214 1000 0092 3624 2757

b) online za pomocą sklepu internetowego https://hebama.pl/sklep/ obsługującego płatności online

 1. Nieobecność na poszczególnych zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty.
 2. Zajęcia odbywają się w pod adresem: 43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 2, w budynku administracji Centrum Zdrowia w Mikołowie. Miejsce zajęć indywidualnych ustalane zostaje każdorazowo z Uczestnikiem
 3. W zajęciach może uczestniczyć przyszła mama indywidualnie lub z partnerem. Zajęcia odbywają się w małych grupach, max 10 par.
 4. Zajęcia indywidualne skierowane są dla przyszłej mamy i jej partnera. Mogą w nich uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

10. W zajęciach można brać udział od rozpoczęcia 26 tygodnia ciąży, aż do jej ukończenia.

11. Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w miejscu wskazanym przez Uczestnika lub siedzibie Szkoły Rodzenia Hebama. Wybór miejsca zajęć wpływa na koszt kursu.

12. Cennik zajęć indywidualnych dostępny jest pod adresem: https://hebama.pl/sklep/

13. Koszt dojazdu na zajęcia indywidualne w miejscu wskazanym przez Uczestnika wynosi 0,84 zł/km wg odległości liczonej w obie strony od adresu siedziby Szkoły Rodzenia Hebama, tj. 43-190 Mikołów, 43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 2 wg. Google Maps.

§ 3

Zasady uczestnictwa w szkole rodzenia

 1. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik ma obowiązek wypełnienia ankiety epidemiologicznej. Każdorazowo dokonywany jest pomiar temperatury, a wypisana dokumentacja jest dokumentacją wewnętrzną firmy. Uczestnik zobowiązany jest podpisać dokumentacje, celem potwierdzenia wiarygodności dokumentu.
 2. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej – warsztaty oraz ćwiczenia.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć uczestniczki powinny przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do brania udziału w zajęciach i/lub ćwiczeniach z fizjoterapeutą.
 4. Uczestniczki zobowiązane są o poinformowaniu prowadzących w razie zmiany stanu ich zdrowia.
 5. W razie nieobecności uczestniczki i/lub osoby towarzyszącej na danych zajęciach uczestniczka i/lub jej osoba towarzysząca mogą wziąć udział w równorzędnych zajęciach innej grupy po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.
 6. Na zajęciach szkoły rodzenia w okresie jesienno-zimowym obowiązuje zmiana obuwia.
 7. Na zajęcia z fizjoterapeutą obowiązuje wygodny strój zmienny oraz obuwie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i czasu przeprowadzanego kursu, a w razie wprowadzenia zmian poinformuje wszystkie Uczestniczki.
 9. Na zajęciach szkoły rodzenia zabronionym jest nagrywanie i filmowanie zajęć.

10. Zabronione jest rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych otrzymanych przez Uczestników.

§ 4

Zadania szkoły rodzenia

1. Przedstawienie wiedzy na temat ciąży, porodu i połogu.

2. Przedstawienie podstawowej wiedzy na temat pielęgnacji noworodka.

3. Wsparcie emocjonalne kobiety ciężarnej i jej partnera.

4. Przygotowanie fizyczne do porodu.

§ 5

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.